Diglas Financije


Računovodstvo

racunovodstvo_strukturni_pregled_kupaca

Funkcionalnosti

Diglas Računovodstvo omogućava ručna i automatska knjiženja prema definiranim shemama knjiženja, detaljni (analitički) i zbirni (sintetički) pregled knjiženja i ispis u zakonom propisanim izvještajima. Knjiženja se mogu raditi na nivou 20 različitih knjižnih objekata (5 obaveznih i 16 neobaveznih) koji se uključuju prema potrebi. Omogućeno je kompletno praćenje porezne evidencije sa fleksibilnim pristupom praćenja poreznih zakonskih promjena, kao i vođenje poreznih knjiga, obračun poreznih obaveza i kontrola sa glavnom knjigom.

Ključne funkcionalnosti:

 • Definiranje kontnog plana
 • Definiranje tipova dokumenata i shema knjiženja
 • Definiranje vrsta temeljnica s automatskim, ručnim ili noćnim prijenosom knjiženja u glavnu knjigu
 • Vođenje glavne knjige
 • Saldakonti kupaca i dobavljača
 • Strukturirani pregledi potraživanja i obaveza
 • Pregled i ispis knjiga izlaznih i ulaznih računa
 • Kontrole poreznih knjiga i neobrađenih dokumenata
 • Konfiguriranje poreznih knjiga i PDV obrazaca prema zakonskim promjenama
 • Formiranje PDV obrasca
 • Predaja poreznih obrazaca u XML formatu u e-poreznu
 • Obračun kamata na otvorene i zatvorene stavke
 • Kontrolni obračun kamata
 • Obračun tečajnih razlika
 • Otpisi malih salda
 • Utuženja
Likvidatura

likvidatura_ulazni_racun

Funkcionalnosti

Diglas Likvidatura omogućava evidentiranje svih dokumenata koji ulaze u tvrtku i njihovo praćenje knjiženja u knjigovodstvenu evidenciju.

Ključne funkcionalnosti:

 • Evidentiranje i praćenje ulaznih dokumenata (ponuda, računa, knjižnih odobrenja/terećenja, itd.)
 • Praćenje kolanja i ovjere dokumenta od dobavljača
 • Obrada kunskih i deviznih izvoda
 • Plaćanja računa
 • Obrada kompenzacija i cesija
 • Obrada dokumenata osiguranja naplate (mjenice, zadužnice, itd.)
Blagajna

blagajnicko_izvjesce

Funkcionalnosti

Diglas Blagajna omogućava administriranje i vođenje blagajničkog poslovanja. Na nivou tvrtke moguće je vođenje više kunskih i/ili deviznih blagajni.

Ključne funkcionalnosti:

 • Evidentiranje i obrada uplatnica i isplatnica
 • Obrada blagajničkih dnevnika i temeljnica za glavnu knjigu
 • Evidentiranje i obrada putnih naloga
 • Izrada izvještaja i pomoćnih evidencija po putnim nalozima
Krediti

Krediti

Funkcionalnosti

Diglas Krediti omogućavaju evidentiranje i obradu različitih vrsta danih i primljenih kredita tvrtke u domaćoj ili stranoj valuti, te sa ili bez valutne klauzule.

Ključne funkcionalnosti:

 • Evidentiranje i obrada revolving kredita
 • Evidentiranje i obrada kratkoročnih klasičnih kredita
 • Evidentiranje i obrada dugoročnih kredita
INO Trgovina

INO trgovina - zaključak

Funkcionalnosti

Diglas INO trgovina omogućava evidentiranje i praćenje poslovanja s inozemnim partnerima te izvještavanje prema regulatornim tijelima sukladno odredbama zakonske regulative.

Ključne funkcionalnosti:

 • Definiranje parametara za praćenje i realizaciju uvoznih poslova
 • Obrada dokumenata vezanih za realizaciju uvoznih poslova
 • Definiranje parametara za praćenje i realizaciju izvoznih poslova
 • Obrada i dokumenata vezanih za realizaciju izvoznih poslova
 • Devizni platni promet
 • Obrada deviznih izvoda
Urudžbeni zapisnik

Urudžbeni zapisnik - ulazna pošta

Funkcionalnosti

Diglas Urudžbeni zapisnik omogućava evidentiranje ulazne pošte, pohranu scaniranih originalnih dokumenta, te pristup istima iz drugih Diglas modula kada je to potrebno.

Ključne funkcionalnosti:

 • Definiranje ureda ulazne pošte i povezivanje s tvrtkom
 • Definiranje primatelja i korisnika koji imaju pristup pojedinim dokumentima
 • Evidentiranje i pohrana ulaznih dokumenta
Osnovna sredstva

Funkcionalnosti

Diglas Osnovna sredstva omogućava evidentiranje i praćenje životnog vijeka, te amortizacije osnovnih sredstava.

Ključne funkcionalnosti:

 • Evidentiranje osnovnih sredstava te definiranje kriterija praćenja
 • Praćenje i evidentiranje promjena u životnom vijeku osnovnog sredstva
 • Definiranje amortizacijskih grupa
 • Definiranje metoda i obračun amortizacije osnovnih sredstava
 • Inventura osnovnih sredstava