Diglas Ostalo


CRM

CRM

Funkcionalnosti

Diglas CRM (Customer Relationship Management) je modul za upravljanje odnosima s kupcima a može se koristiti samostalno ili u okviru Diglas ERP-a kao cjelovitog rješenja. Modul omogućava pohranu sveobuhvatnih informacija o kupcima, lokacijama, kontakt osobama i kontaktima (aktivnostima prema kupcima) i samostalno definiranje atributa po kojima se prate i održavaju odnosi s kupcima.

Ključne funkcionalnosti:

 • Definiranje atributa i grupa atributa za pojedini entitet (partnera, kontakt osobu, lokaciju partnera, projekat, indiciju i priliku)
 • Definiranje profila za pojedini entitet (partnera, kontakt osobu, lokaciju partnera, projekat, indiciju i priliku)
 • Definiranje poslovnih kontakata, grupa kontakata i razina povjerljivosti
 • Definiranje praćenja potencijalnih poslovnih događaja (prilike i indicije)
 • Definiranje i obrada lista za pojedini ili grupu entiteta za potrebe marketinških akcija ili izvještavanja
 • Planiranje i praćenje realizacije projekata, te izvještavanje o projektnim aktivnostima
 • Obrada dokumenta o potencijalnim poslovnim događajima (prilike i indicije)
 • Pridruživanje dokumenta nastalih u drugim Diglas modulima pojedinom korisniku ili projektu koji se prati kroz Diglas CRM
 • Pregledi i praćenja entiteta po definiranim kriterijima
 • Obogaćivanje izvještajnog sustava dodatnim atributima praćenja kroz integraciju s BI Poslovnim izvještavanjem
Mobile

Mobile

Funkcionalnosti

Diglas Mobile je usluga koja omogućava brz i jednostavan pristup dijelu informacija pohranjenih u ERP- sustav putem mobilnog uređaja.

Ključne funkcionalnosti:

 • Pregled informacija o stanju računa
 • Pregled informacija o dugovanjima i potraživanjima
 • Pregled informacija o otpremi na tekući dan
B2B

B2B

Funkcionalnosti

Diglas B2B modul namijenjen je međusobnoj komunikaciji između ugovornih poslovnih partnera.

Ključne funkcionalnosti:

 • Stanje zaliha
 • Izrada narudžbe kupca (ručno i iz vlastitog ERP-a importom datoteke)
 • Praćenje tijeka produkta (je li naručen, zaprimljen, isporučen)
 • Praćenje i ispis otpremnih i financijskih dokumenata
 • Praćenje boniteta
 • Izvještaji o postojećim narudžbama
 • Izvještaji po produktima (što je i koliko naručeno)