Diglas poslovna rješenja

F

Diglas Financije

Diglas Financije namijenjene su za cjelokupno praćenje financijskog prometa tvrtke. Sve funkcije unutar modula financija prilagođene su zakonskim normama te se ovisno o promjenama redovito ažuriraju. Jednom uneseni podaci (ili preneseni iz drugih modula) automatski se raspoređuju u odgovarajuće evidencije – dnevnik glavne knjige, saldakonti, dnevnik računa i sl.

Diglas Financije omogućavaju tvrtkama točno vođenje podataka u stvarnom vremenu, te detaljan pregled potrebnih informacija o financijskom poslovanju. Većina podataka automatski se knjiži iz ostalih modula Diglas sustava čime je realizirana potpuna integriranost sustava. Osim praćenja stanja na knjigovodstvenim kontima, moguće je praćenje i po dodatnim analitikama. Dodavanjem analitika proširuje se opseg unosa podataka, ali i proširuje kvaliteta i transparentnost poslovne informacije. Uz konto moguće je praćenje prema 20 dodatnih analitika. Uvodi se toliki broj analitika koji u potpunosti zadovoljava potrebu za praćenjem informacija u pojedinoj tvrtki. Sustav shema knjiženja i tipova dokumenata se tijekom implementacije definira pojedinačno za svakog korisnika prema potrebama njegovog poslovanja te postaje standardni i automatizirani poslovni proces. Integracijom s vanjskim sustavima (npr. e-bankarstvo) omogućujemo automatsku razmjenu podataka s drugim sustavima (npr. učitavanje kunskih i deviznih izvoda, generiranje platnih naloga, kreiranje zbrojnih datoteka), čime se izbjegava ručni unos i pregled točnosti podataka te se cijeli proces odrađuje automatski.

Diglas Financije sadrže sve izvještaje koji su zakonski obavezni, ali i mnoštvo drugih analitičkih ili sintetičkih izvještaja koja pružaju sve potrebne informacije bitno važne za poslovanje. Modul omogućuje i dobivanje zbirnih izvještaja na nivou više poduzeća koja posluju kao jedna organizirana cjelina, što se često koristi kod analiza pojedinih poslovnih partnera kod svih poduzeća u lancu, zbirne bilance i slično.

Diglas Financije jedan su od važnih izvora informacija o poslovanju poduzeća. Omogućavaju korisniku da u svakom trenutku dobije ažurne i kvalitetne podatke koji su nužni za donošenje pravodobnih poslovnih odluka prema dimenzijama (analitici i podanalitici) koja je specifična za poslovanje pojedine tvrtke. Ovakav položaj daje ovom modulu izuzetan značaj i zahtijeva izuzetnu pažnju prilikom pripreme podataka za praćenja poslovnih podataka.


L

Diglas Logistika

Poslovno rješenje Diglas Logistika obuhvaća:

Logistika

Diglas Logistika cjelovito je rješenje za podršku procesima prodaje, nabave, skladištenja i transporta. Opseg i način korištenja svakog od modula kao i njihovih pojedinačnih funkcionalnosti parametrizacijom sustava prilagođavaju se poslovnim procesima i potrebama korisnika. Integralnost Diglas-a garantira raspoloživost informacija i podataka o provedenim poslovnim događajima na bilo kojoj lokaciji u realnom vremenu uključujući i financijske efekte istih u modulu Diglas Financije. Na ovaj način Diglas Logistika osigurava kvalitetno praćenje realizacije procesa po zadanim parametrima (tvrtka, poslovna jedinica, djelatnik, trgovačka marka, proizvod) kroz module Diglas BI Poslovno izvještavanje i Kontroling.

Diglas Nabava modul je koji omogućava sustavno upravljanje procesima nabave od prikupljanja internih potreba za nabavom, optimiranja narudžbi dobavljačima prema definiranim kriterijima, plasiranja narudžbi dobavljačima te praćenja isporuka dobavljača. Strategijom odobravanja korisnik može definirati kriterije, odgovorne osobe i dokumente za koje je potrebno odobravanje u okviru procesa nabave. Dodatno, Diglas Nabava podržava i sustavno praćenje i održavanje ugovorenih uvjeta suradnje s dobavljačima.

Diglas Skladišno poslovanje omogućava sustavno upravljanje procesima skladištenja i transporta od zaprimanja proizvoda na skladište, internog međuskladišnog transporta do organizacije isporuke i transporta do krajnjeg kupca. Procesi organizacije isporuke i transporta razvijeni su na način da mogu podržati i iznimno kompleksne sustave isporuka na veliki broj lokacija kakve trebaju distributeri. Diglas Skladišno poslovanje osigurava trenutni uvid u raspoložive skladišne zalihe na razini skladišta ili tvrtke u realnom vremenu neovisno o broju lokacija te provođenje inventura.

Diglas Prodaja omogućava sustavno upravljanje procesima prodaje od definiranja prodajne politike, izdavanja ponuda kupcima, izdavanje i praćenja realizacije narudžbi kupaca, do praćenja realizacije prodaje. Definiranjem prodajne politike korisnik može definirati cjenike, uvjete prodaje i naplate, te uvjete isporuke za svakog kupca pojedinačno, grupu kupaca ili sve svoje kupce. S ciljem kontinuiranog razvoja i poboljšavanja odnosa s kupcima omogućeno je i praćenje posebnih uvjeta (bonusa) koji se kupcima odobravaju na temelju ostvarenih rezultata prodaje. Otvorenost Diglas-a za integraciju s drugim sustavima omogućava brzo i učinkovito povezivanje s različitim aplikacijama koje se koriste kao podrška prodajnim procesima (HHT, EDI, Sales pod).

Diglas Maloprodaja omogućava sustavno upravljanje procesima maloprodaje od definiranja maloprodajne politike, izravne prodaje maloprodajnim i veleprodajnim kupcima, te izdavanja ponuda ili reversa za kupce. Definiranjem maloprodajne politike korisnik može definirati cjenike po prodajnim mjestima, akcije, uvjete prodaje, naplate i isporuke za velike kupce. Diglas Maloprodaja radi isključivo u on line načinu rada, u izravnoj je vezi s ostalim Diglas modulima čime se osigurava korištenje funkcionalnosti ostalih Diglas modula u maloprodajnim procesima. Na ovaj način Diglas Maloprodaja omogućava samostalno i cjelovito upravljanje svim procesima neophodnim za rad jednog maloprodajnog mjesta.


A

Diglas Automotiv

Diglas Automotiv cjelovito je rješenje za podršku procesima uvoza, prodaje i servisiranja vozila te izvještavanja prema uvozniku i/ili principalu. Centralni objekt u svakom poslovnom procesu je vozilo, a integralnost i skalabilnost Diglas-a osiguravaju izravne veze sa svim ostalim Diglas modulima i potpuno prilagođavanje poslovnim procesima korisnika kroz parametrizaciju.

IMS (Importer Managemet System) je modul namijenjen uvoznicima vozila. Diglas IMS u potpunosti podržava sve poslovne procese uvoznika od definiranja prodajnog programa (marke, modeli i tipovi vozila), naručivanja vozila i rezervnih dijelova, praćenja vozila tijekom proizvodnje, uvoza, skladištenja, veleprodaje i distribucije kroz dilersku mrežu. Dodatno, Diglas IMS osigurava uvozniku praćenje rezultata prodaje na nivou prodajne mreže, te izvještavanje prema principalu i nadležnim regulatornim tijelima sukladno zakonskoj regulativi.

Diglas DMS (Dealer Management System) omogućava sustavno upravljanje poslovnim procesima dilera vozila od prijema vozila i rezervnih dijelova od uvoznika, prodaje vozila i rezervnih dijelova, krajnjim kupcima i servisiranja vozila. Osim komunikacije i izvještavanje prema uvozniku, Diglas DMS osigurava dilerima i mogućnost praćenja vlastitog poslovanja i izvještavanja prema nadležnim regulatornim tijelima sukladno zakonskoj regulativi.

Diglas Vozni park je modul namijenjen upravljanju voznim parkom tvrtke i može se koristiti kao samostalni modul ili kao dio Diglas ERP-a. Diglas Vozni park centralni je registar vozila kojima tvrtka raspolaže te omogućava praćenje korištenja vozila i troškova povezanih s korištenjem, održavanja i troškova povezanih s održavanjem vozila te izvještavanja o vozilima iz voznog parka. Dodatno, Diglas Vozni park može se koristiti i kao podrška za najam vozila iz vlastitog voznog parka krajnjim kupcima.

Diglas Servis vozila omogućava sustavno upravljanje procesima rada u servisu vozila od planiranja servisa, zaprimanja i popravka vozila, te praćenja realizacije usluga servisa. Osim praćenja vozila kao subjekta servisa, modul omogućava obradu jamstvenih zahtjeva te pružanje usluga hotela guma krajnjim kupcima. Diglas Servis vozila također omogućava vođenje evidencija o radu djelatnika u servisu i praćenje njihove učinkovitosti. Modul je primjenjiv za tvrtke koje usluge servisiranja pružaju krajnjim kupcima kao i za tvrtke koje servisiranjem vlastitih vozila žele upravljati na učinkovit način.


P

Diglas Proizvodnja

Poslovno rješenje Diglas Proizvodnja obuhvaća:

Proizvodnja

Diglas Proizvodnja cjelovito je rješenje za praćenje procesa proizvodnje i kontrole kvalitete a namijenjena je svim proizvodnim tvrtkama neovisno o industrijskoj grani. Integralnost Diglas-a osigurat će potpunu povezanost s ostalim segmentima poslovanja poput nabave, skladištenja, prodaje i financija te na takav način stvoriti pretpostavke za optimalizaciju procesa i rezultata poslovanja tvrtke. U ovisnosti o potrebama korisnika moduli Proizvodnja i Kontrola kvalitete mogu se koristiti i neovisno jedan o drugome, a uz obvezno korištenje Diglas Skladišnog poslovanja.

Diglas Proizvodnja razvijena je na principima MRP II (Manufacturing Resource Planning) metodologije za planiranje resursa proizvodnih tvrtki. Omogućava praćenje procesa proizvodnje od planiranja proizvodnje i nabave, lansiranja i praćenja realizacije radnih naloga do njihovog konačnog obračuna. Diglas Proizvodnja podrazumijeva definiranje višerazinskih sastavnica proizvoda, tehnologija proizvoda i radnih mjesta te omogućava brzo i efikasno kalkuliranje cijene koštanja proizvoda kombiniranjem različitih sastavnica i tehnologija. Terminiranjem operacija u okviru radnih mjesta omogućava se jednostavno upravljanje proizvodnim kapacitetima osobito u slučajevima vršnih opterećenja. Dodatno, modul sadrži funkcionalnosti za web prihvat utrošenog radnog vremena djelatnika kao i pretpostavke za izradu integracijskih interface-a sa aplikacijama koje upravljaju radom strojeva u proizvodnji.

Diglas Kontrola kvalitete sustavno upravlja aktivnostima kontrole kvalitete proizvoda u svim segmentima poslovanja od zaprimanja nabavljenih komponenti od dobavljača, do isporuke poluproizvoda ili gotovih proizvoda na skladište kao i gotovih proizvoda kupcu. Modul omogućava definiranje parametara, specifikacija i postupaka kontrole kvalitete, praćenje zapisa o kvaliteti u određenom vremenskom razdoblju, te praćenje kretanja produkta i zapisa o kvaliteti po kontrolnim brojevima. Diglas Kontrola kvalitete stvara pretpostavke za pravovremeno prepoznavanje „nekvalitete“ i pouzdane isporuke proizvoda željene kvalitete krajnjim kupcima.


BI

Diglas BI

Poslovno rješenje Diglas Business Intelligence obuhvaća:

Diglas Business Intelligence (Diglas BI) je integrirana metodologija i tehnološko rješenje koje omogućava korištenje podataka iz skladišta podataka (Data Warehouse) i njihovo pretvaranje u informaciju potrebnu za donošenje poslovnih odluka.

U kontekstu Diglas poslovnog sustava, pojam „poslovna inteligencija“ (Business Intelligence) označava tehnološko rješenje za prikupljanje, analizu podataka i distribuciju informacija (u obliku izvještaja ili interaktivnih sučelja) kako bi korisnici mogli donositi poslovne odluke na temelju pravovremenih i prikladnih informacija, te da bi održali i učvrstili vlastitu kompetentnost na tržištu.

Poslovni model tvrtke diktirat će odabir najznačajnijih odjela/grupa poslovnih pokazatelja koje žele analizirati – onih koji će najviše utjecati na povećanje konkurentnosti tvrtke. Bez obzira o kojem se odjelu radi, analiza podataka uvijek pruža mogućnosti optimizacije poslovnih procesa, identifikaciju kritičnih točaka i kontrolu u provođenju/mjerenju učinkovitosti procesa.

Diglas BI čuva informacije i znanje o kupcima, dobavljačima, procesima i omogućava poslovno pregovaranje i brojčano argumentirani nastup prema kupcima i dobavljačima, kvalitetno operativno planiranje, promatranje pojedinih tržišnih segmenata te predviđanje budućih pojava. Također, nudi bolje razumijevanje vlastitih kupaca i spoznaju što ih potiče na određeno ponašanje.

Diglas BI jednostavan je i intuitivan alat koji omogućava korisnicima samostalno formiranje dinamičkih izvještaja sukladno poslovnim potrebama. Alat omogućava potpunu personalizaciju izvještajnog sustava kroz pohranjivanje definicija pojedinih izvještaja koji se standardno koriste u organizaciji kao i formiranje ad-hoc izvještaja za posebne potrebe. Pristupnim pravima definira se mogućnost izrade, odnosno korištenja izvještaja od strane jednog ili više korisnika Diglas-a. Izvještajni sustav bazira se na kompleksnim tablicama podataka koje se pune kombinacijom podataka iz transakcijskih tablica, podataka proknjiženih u ostalim modulima Diglas-a odnosno, tablica matičnih podataka i definicija izvještaja. Punjenje tablica se u pravilu odvija automatskim noćnim procedurama. Ovakav način rada osigurava mogućnost pripreme izvještaja i usporedbe podataka a bez utjecaja dnevnih transakcija na rezultate izvještavanja. Izvještajni sustav kao rezultat može prikazati rezultate u obliku tabličnog prikaza, PIVOT prikaza i CHART prikaza podatak. Svaki od stvorenih prikaza moguće je spremiti kao definiciju prikaza za buduće korištenje. Spremljene prikaze korisnici mogu međusobno dijeliti. Podržan je izvoz podataka u nekoliko elektroničkih formata PDF, XLSX, HTML, RTF.


W

Diglas WMS

Diglas WMS (Warehouse Management System) je automatski sustav upravljanja skladištem. Sustav omogućava precizno upravljanje svim procesima skladištenja, zadacima djelatnika u skladištu, pozicijama robe na skladištu i raspoloživosti skladišnih zaliha. Diglas WMS sastoji se od samostalne aplikacije na ručnim terminalima koja on-line izvodi i obrađuje transakcije na postojećoj bazi i Diglas Skladišnog poslovanja koje osigurava sustavan pregled dokumenata, poslova, zaliha i izvješća o skladišnom poslovanju. Uvođenjem WMS sustava korisnik će dobiti veću točnost podataka o zalihama, smanjenje troškova rada te veće zadovoljstvo kupca povećanom kvalitetom i brzinom isporuke.


HR

Diglas HR

Poslovno rješenje Diglas HR obuhvaća:

Diglas Plaće omogućavaju obračun plaća, evidenciju i obračun dodataka i drugih neoporezivih primanja, evidenciju i obračun kredita, te drugih dohodaka (ugovori o djelu, autorski honorari). Modul, također, podržava izradu zbrojnog naloga virmana za plaćanje putem interneta, jedinstvene specifikacije isplata po računima djelatnika za sve banke, izradu JOPPD obrasca te obračun poreza na kraju godine.

Diglas Personalna evidencija omogućava vođenje svih potrebnih evidencija o djelatnicima (stručna sprema, obrazovanje i ostale kompetencije), korištenju godišnjih odmora i evidenciju radnog vremena.

Diglas Plaće i Diglas Personalna evidencija, dodatno, osiguravaju i izradu svih potrebnih izvještaja prema nadležnim regulatornim tijelima sukladno zakonskoj regulativi.


O

Diglas Ostalo

Poslovno rješenje Diglas Ostalo obuhvaća:

Diglas CRM (Customer Relationship Management) je platforma za razvoj korisniku prilagođenog rješenja koje će doprinijeti realizaciji njegove CRM strategije. Kroz projekt implementacije visoko fleksibilne i nadogradive funkcionalnosti se oblikuju i prilagođavaju potrebama korisnika. Diglas CRM može se koristiti kao dio Diglas ERP-a ili kao samostalni modul za upravljanje odnosima s kupcima. Modul omogućava pohranu sveobuhvatnih informacija o kupcima, lokacijama, kontakt osobama i kontaktima (aktivnostima prema kupcima) i samostalno definiranje atributa po kojima se prate i održavaju odnosi s kupcima. Na ovakav način korisnik Diglas CRM-a, samostalno na temelju vlastitih kriterija, kreira kompletnu sliku o kupcu i komunikaciji s njim što zasigurno povećava efikasnost u komunikaciji i utječe na povećanje zadovoljstva kupaca.
Ukoliko se Diglas CRM koristi u okviru cjelovitog Diglas ERP-a, a zahvaljujući integralnosti Diglas-a, osigurano je korištenje svih dodatnih CRM atributa u ostalim Diglas modulima čime se značajno mogu proširiti mogućnosti izvještavanja kroz BI Poslovno izvještavanje.

Diglas Mobile je usluga koja omogućava brz i jednostavan pristup informacijama vezanim stanje računa, dugovanja i potraživanja kao i otpreme na tekući dan putem mobilnog uređaja. Usluga je namijenjena svim korisnicima Diglas ERP-a koji su autorizirani za pregled povjerljivih zbirnih podataka na nivou tvrtke. Diglas Mobile aplikacija osigurana je sa više slojeva zaštite, jedan od njih je enkriptirana komunikacija između korisnika i web servera (https protokol) te certifikati za pristup samoj aplikaciji.

Diglas B2B modul namijenjen je međusobnoj komunikaciji ugovornih partnera u dijelu razmjene informacija i dokumenata između dva neovisna pravna subjekta. Opseg komunikacije ugovornih partnera kroz ovaj modul tijekom implementacije prilagođava se dogovorenom opsegu razmjene podataka a može uključivati robno materijalne i financijske dokumente. Dodatno, za korištenje modula nužno je osigurati odgovarajuće tehničke pretpostavke uključujući i zaštićeni pristup web serveru i baznom serveru.

Diglas ima niz dodatnih specifičnih modula izrađenih prema potrebama korisnika i može na zahtjev korisnika nadograditi bilo koju nedostajuću a za korisnika neophodnu funkcionalnost.


DO

Diglas Osnovno

Poslovno rješenje Diglas Osnovno sadrži module koji su potpora za rad bilo kojeg drugog modula ili poslovne cjeline Diglasa:

Diglas Administracija pristupa i zaštita omogućava upravljanje korisnicima aplikacije i njihovim pristupnim pravima. Korisnička prava Diglas poslovnog sustava definiraju se na dvije razine, aplikacijsku i poslovna prava, a upravljanje korisničkim pravima omogućeno je za pojedinačnog korisnika ili grupu korisnika.

Diglas Zajednički podaci omogućava upravljanje organizacijskom strukturom pojedinih entiteta Diglas poslovnog sustava te matičnim podacima koji se koriste u svim ostalim Diglas modulima, a potrebni su za definiranje organizacije, teritorijalnog ustroja, produkata, partnera i parametara Diglas-a. Na ovakav način osigurava se integritet i održavanje podataka koje koriste svi ostali moduli Diglas-a.